Juridische voorwaarden

Voor de toegang tot en het gebruik van deze website van Stichting SchietsportCentrum Veenendaal


Vrijwaring

Stichting SchietsportCentrum Veenendaal heeft alle informatie op deze website zorgvuldig gecontroleerd en doet haar uiterste best deze te verdiepen en up-to-date te houden. Niettemin geeft Stichting SchietsportCentrum Veenendaal geen enkele garantie met betrekking tot volledigheid, actualiteit of nauwkeurigheid van welk informatie op deze Website ook. Stichting SchietsportCentrum Veenendaal wijst elke verplichting tot updating van deze informatie van de hand. Stichting SchietsportCentrum Veenendaal behoudt zich het recht voor op elk moment deze voorwaarden te actualiseren via deze pagina. U bent gebonden aan elke revisie en u wordt daarom geadviseerd periodiek de voorwaarden op deze pagina opnieuw te bezien.


Hyperlinks

Stichting SchietsportCentrum Veenendaal is niet verantwoordelijk voor de inhoud van pagina’s op andere websites, van waaruit of waarnaar vanuit deze Stichting SchietsportCentrum Veenendaal website wordt verwezen.


Gebruik

Noch Stichting SchietsportCentrum Veenendaal noch enige andere derde die betrokken is bij het maken van deze website is aansprakelijk voor welke schade dan ook die zou kunnen voortkomen uit de toegang tot, het gebruik van of het uitgaan van (informatie uit of de inhoud van) deze website, inclusief mogelijke virussen die uw computer kunnen infecteren.


Copyright

Stichting SchietsportCentrum Veenendaal geeft u hierbij het recht kopieën van deze website voor persoonlijk gebruik te tonen, op te slaan en te reproduceren, mits onder de volgende voorwaarden: (gedeelten van) deze website mag (mogen) alleen worden gebruikt voor informatiedoeleinden en mag (mogen) niet worden verspreid met commerciële of politieke doeleinden; (gedeelten van) deze website mag (mogen) niet worden veranderd op welke wijze dan ook; op elke kopie of gedeelte daarvan moet worden vermeld dat de kopie afkomstig is van de Stichting SchietsportCentrum Veenendaal-website.


Website privacy policy

Stichting SchietsportCentrum Veenendaal acht zich verplicht uw privacy op deze website te beschermen. Zij neemt daartoe redelijke voorzorgsmaatregelen om alle informatie die verkregen is van bezoekers zeker te stellen tegen onbevoegd gebruik.


Beveiliging van contact formulier

Uw gegevens worden verstuurd via een standaard internet verbinding. De geheimhouding kan niet worden gegarandeerd. Stichting SchietsportCentrum Veenendaal is niet verantwoordelijk voor de gevolgen van het bij onbevoegden terecht komen van uw gegevens door gebruik van dit online formulier.


Anonieme bezoeken

Indien u onze website bezoekt zonder ons te vertellen wie u bent of informatie over uzelf te openbaren, zal Stichting SchietsportCentrum Veenendaal niettemin enige gegevens verzamelen, betreffende de domeinnamen. Deze informatie wordt verzameld om statistisch het aantal bezoeken, de bezoektijd op de website en de respectieve pagina’s te meten. Stichting SchietsportCentrum Veenendaal gebruikt deze informatie om het gebruik te monitoren en de inhoud van haar website te verbeteren. Stichting SchietsportCentrum Veenendaal zal geen andere informatie van anonieme bezoekers verzamelen.


Benoemde bezoeken

Indien u onze website bezoekt om informatie te vragen (zoals brochures) of om feedback te vragen, is het nodig dat Stichting SchietsportCentrum Veenendaal uw persoonlijke gegevens (zoals e-mail, postadres en telefoonnummer) of uw specifieke belangstelling (zoals productinformatie) kent. Stichting SchietsportCentrum Veenendaal wil deze persoonlijke gegevens alleen voor deze doeleinden gebruiken. Stichting SchietsportCentrum Veenendaal kan derden inschakelen om de verzoeken af te wikkelen.


Cookies

Stichting SchietsportCentrum Veenendaal wil u behulpzaam zijn bij de toegang tot haar website door het gebruik van cookies. Een cookie is een klein data-element dat een website naar uw browser kan sturen, waarna dat in uw computer wordt opgeslagen, zodat u bij een volgende bezoek door ons zult worden herkend. U kunt uw browser zodanig instellen dat u wordt geïnformeerd wanneer u een cookie ontvangt of zodanig dat uw browser cookies weigert.


Producten

Alle informatie op deze website door of namens Stichting SchietsportCentrum Veenendaal verstrekt met betrekking tot haar producten, zij het in de vorm van gegevens, aanbevelingen of anderszins, steunt op onderzoek en wordt geacht betrouwbaar te zijn, doch Stichting SchietsportCentrum Veenendaal stelt zich geenszins verantwoordelijk of aansprakelijk voor toepassing, verwerking of ander gebruik van voornoemde informatie en producten, noch voor de gevolgen daarvan.


Trademarks

Alle trademarks die op deze website worden getoond zijn zowel geregistreerde als ongeregistreerde trademarks van Stichting SchietsportCentrum Veenendaal of derden. Uit niets op deze website kan worden afgeleid dat enige licentie of recht op deze trademarks is gegeven zonder schriftelijke toestemming van Stichting SchietsportCentrum Veenendaal of deze derden. Elk misbruik van deze trademarks op deze website en in de inhoud van deze website is strikt verboden.


Toepasselijk recht en geschillen

Stichting SchietsportCentrum Veenendaal beheert deze website ("www.schietsportcentrumveenendaal.nl") vanuit haar locatie in Veenendaal. Bij toegang tot deze website komen zowel u als Stichting SchietsportCentrum Veenendaal overeen dat Nederlands recht van toepassing is op het gebruik van deze website. U en Stichting SchietsportCentrum Veenendaal komen eveneens overeen dat eventuele geschillen worden beslecht door de arrondissementsrechtbank te Arnhem.Copyright © Stichting SchietsportCentrum Veenendaal.